Succesvol weidevogelseizoen

De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt ook dit jaar doorgetrokken. Het jaar 2023 was een succesvol weidevogeljaar op onze boerderij! In dit artikel leest u er meer over.

Nu het tegen het einde van juni loopt kunnen we de balans opmaken van het weidevogelseizoen. En dat was dit jaar bijzonder succesvol te noemen. Zowel op onze percelen in de Geerpolder, als die in de Zwetpolder zijn vele vogels erin geslaagd jongen groot te brengen.

In de Geerpolder zijn o.a. 12 nesten van de Kievit gevonden, 6 nesten van de Grutto en ook 6 van de Scholekster. Maar dit zijn alleen de gevonden legsels. In veel percelen zoeken we niet, omdat we die geheel met rust laten – het nest opsporen geeft dan alleen maar onnodige verstoring. Om toch een beeld te krijgen van de aantallen, worden op afstand, met de verrekijker, waarnemingen gedaan en geregistreerd door onze vrijwilligers Krijn Triep en Ton Lassche.

Op die manier zijn er bijvoorbeeld minimaal 6 broedparen van de Tureluur op onze percelen in de Geerpolder waargenomen, terwijl er maar 1 nest daadwerkelijk gevonden is. Dat deze broedparen succesvol gebroed hebben, blijkt uit het feit dat er ook diverse stelletjes met bijna vliegvlugge kuikens zijn waargenomen.

Daarnaast zijn er ook diverse broedparen met kuikens waargenomen, o.a. van de Grutto en de Tureluur, die naar onze percelen toetrokken uit andere delen van de Geerpolder nadat daar gemaaid werd. Op onze percelen hebben ze de kans gekregen om alsnog hun kroost groot te brengen.

Verder zijn er naast de vier weidevogelsoorten (Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster) ook diverse broedende watervogels waargenomen, zoals Krakeend, Slobeend, Wilde eend, Meerkoet en Bergeend.

Speciale vermelding verdienen de 2 paartjes Zomertaling die zijn waargenomen in en rond onze percelen – een zeer zeldzame soort! Deze hebben ongetwijfeld ook gebroed, maar waar precies en of dat succesvol is geweest is onduidelijk – deze soort is notoir moeilijk te vinden.

Al met al trekken we de voorzichtige conclusie dat er een duidelijk stijgende lijn te zien is over de afgelopen 10 jaar. We proberen ieder jaar nog het beheer te verbeteren. Zo hebben we vanaf dit jaar op onze percelen in totaal 4 plasdras-situaties – dit zijn terreintjes van 0,1 tot 0,5 hectare die bewust deels onder water worden gezet om geschikt foerageerterrein voor weidevogels te creeren. Het is leuk om te merken dat het niet voor niets is.

Een woord van dank aan Krijn Triep en Ton Lassche is hierbij op zijn plaats. Met hun wekelijkse waarnemingen leveren zij de onmisbare informatie om ons beheer optimaal af te stemmen op de weidevogels. Een tweede woord van dank, ten slotte, aan Theo, die net als Krijn en Ton, vele uren in de polder heeft doorgebracht met zijn verrekijker om te spotten waar de vogels zich ophielden. Met zijn ruime ervaring in het weidevogelbeheer is hij tevens onze hoofdadviseur.

Op de foto: een weidevogelkuiken. Volgens mij een Tureluurjong.

Freek